Categorieën
Terminologie

Opleidingen

Hier vindt u een overzicht van opleidingen en cursussen die betrekking hebben op terminologie, hoofdzakelijk in Nederland en Vlaanderen.

Aanvullingen en verbeteringen kunt u sturen naar terminologie@ivdnt.org.

Anatomie en fysiologische terminologie

Beschrijving

Na een inleidend hoofdstuk komen achtereenvolgens het moleculaire organisatieniveau, celstructuur en -functie, het weefselniveau en de huid aan bod. De volgende hoofdstukken behandelen telkens zowel anatomie als fysiologie van de verschillende orgaanstelsels: beenderstelsel, spierstelsel, zenuwstelsel, zintuigen, hormoonstelsel, cardiovasculair stelsel, lymfestelsel en ademhalingsstelsel. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van de integratie tussen de verschillende orgaanstelsels en de verwante medische terminologie. Het medisch secretariaatsgebeuren wordt als uitgangspunt genomen, vandaar de nadruk op de juiste schrijfwijze en de betekenis van de medische terminologie. Hierbij wordt steeds de officiële terminologie gevolgd, aangevuld met in het werkveld courant gebruikte ‘niet-officiële’ termen alsook Nederlandse benamingen.
Instelling
Hogeschool PXL: Professionele bachelor Office management; afstudeerrichting: Medical management assistant
Adres
Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt, België
Website
Anatomie en fysiologische terminologie
Contact
Algemene info
Doel
De student kan de anatomie en fysiologie van de basisorgaanstelsels toelichten en hiertussen verbanden leggen, medische dictaten correct verwerken en verbeteren, gebruik makende van de geleerde anatomische en fysiologische terminologie, medische termen en afkortingen aan niet-medisch geschoolden (patiënten) toelichten, medische termen ontleden en verklaren in beide richtingen, anatomische tekeningen benoemen, anatomische en fysiologische stellingen beoordelen, verbeteren en aanvullen, informatie verzamelen en verwerken in functie van een concrete opdracht zoals het uitwerken van een medische aandoening, in aangepaste terminologie en met gebruik van powerpoint een medisch item presenteren.
Doelgroepen
Studenten tweede jaar Professionele bachelor Office management; afstudeerrichting Medical management assistant
Aantal uren
89
Studiepunten
9,00

Basisbeginselen van Medische Terminologie

Beschrijving

Er zullen veel voorkomende voorvoegsels of woorduitgangen besproken worden die een vaste betekenis hebben. Vooral de basistermen van de belangrijkste lichaamsstelsels krijgen de nodige aandacht. Als voorbereiding op de stage in het tweede en derde jaar en de latere beroepsuitoefening, worden algemene medische verslagen van de diverse stageplaatsen gebruikt. De studenten verbeteren deze brieven via het Xintaxsysteem, rekening houdende met de BIN-normen. De betekenis van de vaktermen en geneesmiddelen wordt door de studenten opgezocht.
Instelling
Hogeschool PXL: Professionele bachelor Office management; afstudeerrichting: Medical management assistant
Adres
Elfde-Liniestraat 24,3500 Hasselt, België
Website
Basisbeginselen van medische terminologie
Contact
Algemene informatie
Doel
De student kan medische termen ontleden en verklaren in beide richtingen, medische dictaten correct verwerken en verbeteren, informatie verzamelen en verwerken in functie van een concrete opdracht zoals het uitwerken van een medisch onderwerp, in verzorgd taalgebruik (juiste medische terminologie) en met gebruik van powerpoint een medisch thema voorstellen, eenvoudige anatomische tekeningen benoemen, stellingen beoordelen over de basis van de fysiologie, zowel de klassieke als de vernederlandste schrijfwijze van de medische terminologie juist hanteren, medische termen correct verbuigen, medische afkortingen verklaren.
Doelgroepen
Studenten eerste jaar Professionele bachelor Office management; afstudeerrichting Medical management assistant
Aantal uren
109
Studiepunten
8

Cursus Medische Terminologie Zelfstudie

Beschrijving

De thuisstudie Medische Terminologie maakt u op een praktische manier wegwijs in het medische taalgebruik. U leert niet alleen veelgebruikte medische termen, maar wordt ook getraind in het herkennen van ‘bouwstenen’ waaruit medische termen zijn opgebouwd. Zodoende kunt u medische termen in de praktijk zelf ontleden en vertalen.

Instelling
Kiwa Training
Adres
Wilmersdorf 50, 7327 AC Apeldoorn
Website
Cursus Medische Terminologie Zelfstudie
Contact
Algemene informatie
Doel
Medische termen in de praktijk ontleden en vertalen.
Doelgroepen
Deze cursus Medische Terminologie is bestemd voor medewerkers van de afdeling medische administratie/ registratie en andere medewerkers in ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische instellingen, zorgverzekeraars etc. voor wie kennis op het gebied van de medische terminologie onontbeerlijk is.
Aantal uren
Zelfstudie
Studiepunten
Kiwa Certificaat Medische Terminologie

ECQA Certified Terminology Manager

Beschrijving

The European Certification and Qualification Association, in cooperation with TermNet, offers online and face-to-face certification training programmes for the Terminology Manager role. There are three levels: Basic, Advanced and Engineering. The organizer of the courses is Termnet.

Instelling
ECQA, the European Certifiation and Qualification Association
Adres
Mooslackengasse 17,1190 Vienna, Austria
Website
ECQA Certified Terminology Manager
Contact
Algemene info
Doel
Learn the basic skills required for creating, organising and managing mono-, bi- or multilingual terminology.
Doelgroepen
Information and communication professionals, experts in classification and categorization, language industry professionals.
Aantal uren
The trainings are offered as seminars (45 min per module), workshops (90 min per module) or as an e-learning course that usually takes 3 months to complete. Each training programme consists of 5 modules.
Studiepunten
not applicable

Inleiding tot de vertaaltechnologie

Beschrijving

De cursus bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel waarin de volgende onderwerpen behandeld worden:

Theoretisch deel:

 • inleiding tot de belangrijkste concepten van computerondersteund vertalen
 • de werking van vertaalgeheugens en alignering
 • de werking en het nut van termenbanken, terminologiebeheer en terminologie-extractie
 • standaardformaten voor de uitwisseling van termenbanken en vertaalgeheugens
 • de werking van automatische vertaalsystemen

Praktisch deel:

 • terminologie-extractie
 • alignatiesoftware
 • vertaalgeheugens
 • concordantiesoftware + geavanceerde zoekopdrachten op het Internet
Instelling
Universiteit Gent: bacheloropleiding en als schakelprogramma voor masteropleidingen
Adres
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie, Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B, 9000 Gent, België
Website
Studiegids UGent 2019-2020
Contact
Contactpagina
Doel
Binnen de hedendaagse vertaalpraktijk speelt (ver-)taaltechnologie een cruciale rol. In de cursus worden de belangrijkste stappen van het vertaalproces geschetst en worden de belangrijkste vertaalhulpmiddelen die op de markt beschikbaar zijn besproken. Dit inleidende vak heeft een dubbel doel. Enerzijds wil het de student theoretisch inzicht geven in de basisprincipes die gebruikt worden in vertaaltechnologische toepassingen: zins- en woordalignatie, matching, standaardformaten, etc.). Anderzijds wil het de student ook praktische vaardigheden bijbrengen bij het gebruik van vertaalgeheugens, en tools om (parallelle) corpora te doorzoeken. Deze tools zijn essentiële onderdelen van het vertaalproces, maar zijn ook van belang om de vertaalwetenschappelijke onderzoeksactiviteiten te ondersteunen. Dit vak kiest voor blended learning: contactonderwijs voor het theoretische deel en begeleide e-learning voor het praktische deel. Het wil de studenten ook aanzetten tot levenslang leren.
Doelgroepen
studenten Bachelor of Arts in de toegepaste taalkunde, e.a.
Aantal uren
35
Studiepunten
3

Introduction to Terminology

Beschrijving

Binnen het kader van de postgraduaatsopleiding in Specialised Translation organiseert KU Leuven Campus Sint-Andries Antwerpen een Engelstalige module over terminologie, terminologiebeheer en ISO-normen.

Instelling
KU Leuven Campus Sint-Andries Antwerpen
Adres
Faculteit Letteren, Sint-Andriesstraat 2,2000 Antwerpen,België
Website
Introduction to Terminology 2018-2019
Contact
Translation Tech
Doel
This course explains the basic principles of terminology and the use of term databases. The course consists of two parts: The theoretical part discusses terminology theory, concepts, definitions, the structure of terminological records, ISO norms and the major international term databases that are publicly available. It treats concept models and software such as i-Term and Termium, and it describes the way in which large translation services make use of term databases. The practical part consists of terminology software exercises (maintenance of term databases). The course amounts to 14 hours, excluding the time needed for individual practical exercises.
Doelgroepen
Graduate students aiming for a career in translation and localization, professional translators, technical writers, terminologists.
Aantal uren
26
Studiepunten
6

Juridisch Vertalen in Strafzaken

Beschrijving

In de kennismodules komen o.a. de volgende zaken aan bod:

Strafprocesrecht

 • behandeling van de rechtsgebieden waarmee een gerechtstolk te maken heeft
 • inleiding recht
 • wetboek van strafvordering, procedureregels
 • vreemdelingenwet
 • diverse andere, voor het vak van gerechtstolk relevante rechtsgebieden

Materieel strafrecht

Aan een goede vertolking ligt een goed begrip van de gebezigde termen ten grondslag. Deze module richt zich op het begrip van de voornaamste leerstukken uit het Wetboek van Strafrecht.

 • behandeling van de meest voorkomende essentiële strafrechtelijke terminologie waarmee een gerechtstolk te maken heeft
 • Wetboek van Strafrecht, belangrijke materieelrechtelijke leerstukken

Vreemdtalig strafrecht
 • vergelijkende kennis van het Nederlandse rechtssysteem en het rechtssysteem uit het land waar de vreemde taal gebezigd wordt
Instelling
Stichting Instituut van Gerechtstolken en -vertalers (SIGV)
Adres
Stationsstraat 6A, 1506 DG Zaandam, Nederland
Website
Juridisch Vertalen in Strafzaken
Contact
SIGV
Doel
De opleiding tot Juridisch Vertaler in Strafzaken heeft een dubbel doel. We willen ervaren vertalers bijscholen in de manier waarop zij hun kennis kunnen verkrijgen en verdiepen. Van het Nederlandse strafrechtsysteem, maar ook van het buitenlandse. Daarnaast is deze opleiding uiteraard gericht op meer en betere vertaalvaardigheden. Bovendien willen we u dieper inzicht geven in de juridische vertaalpraktijk. Zowel in als vanuit de vreemde taal.
Doelgroepen
Personen geslaagd voor een entreetoets in de vorm van proefvertalingen.
Aantal uren
420
Studiepunten
SIGV-diploma met mogelijkheid tot inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (RBTV)


Language technology and localization

Beschrijving

De volgende aspecten komen aan bod: aligneren, vertaalgeheugensystemen, machinevertaling, lokalisering en internationalisering

Instelling
KU Leuven Campus Brussel: Study Abroad Programme in European Culture and Society (PECS) (Leuven), Master in het vertalen (Brussel) en Master in het vertalen (eentalig traject)(Brussel)
Adres
Warmoesberg 26,1000 Brussel
Website
Language technology and localization (B-KUL-HMV38B)
Contact
Algemene info
Doel
Vertaling, lokalisering en internationalisering
Doelgroepen
Master in het vertalen studenten
Aantal uren
52
Studiepunten
6

Master in Terminology

Beschrijving

The Online Master Program in Terminology is the advanced educational level of the online program on Terminology and a 75-credit course. To obtain the Master diploma, students have to pass 65 compulsory credits, which include a 10-credit tutorized final project, and 10 optional credits.

Compulsory modules

 • Level 1: beginner level: Online Postgraduate Course on Introduction to Terminology (15 ECTS)
 • Level 2: intermediate level: Diploma of Postgraduate Studies: Terminology and Professional Needs (30 ECTS)
 • Workshop 1: complementary education: Methodology for Terminology Work (10 ECTS)
 • Level 3: advanced level: Master Project (tutorized project) (10 ECTS)

To achieve the required 75 credits to obtain the Master diploma, 10 optional credits must be done and passed from the following modules:

Optional modules

 • Workshop 2: Troubleshooting in Terminology Work (5 ECTS)
 • Workshop 3: Terminology Management for Translation Memories (5 ECTS)
 • Workshop 4: Complementary education: Neology (5 ECTS)
Instelling
Pompeu Fabra University
Adres
Roc Boronat 138, 08018 Barcelona,Spanje
Website
Online Master Program in Terminology
Contact
Algemene info
Doel
The objectives of this online superior level course on terminology are: to integrate the knowledge necessary to become a qualified professional on terminology or to participate in other professional activities where terminology and terminography knowledge is required, to deepen in the knowledge and the skills acquired during the previous levels, so that students can achieve a solid formation to work with initiative and autonomously and direct terminology projects.
Doelgroepen
Translators and interpreters, documentalists, technical writers, journalists involved in scientific dissemination, lexicographers and dictionary editors, editors of scientific magazines, philologists and linguists interested in lexicon, text book editors, teachers of languages for specific purposes, teachers and specialists in various subjects interested in building subject-specific glossaries.
Aantal uren
Een academiejaar + een thesisperiode
Studiepunten
75

Medische Terminologie (Kiwa)

Beschrijving

Na afloop van de cursus Medische Terminologie heeft u een stevige basiskennis van medische termen. In deze incompanycursus wordt, naast het leren van veel gebruikte medische woorden, getraind op het herkennen en leren van veel voorkomende ‘bouwstenen’ waaruit medische termen zijn opgebouwd. Door de geleerde systematiek kunt u medische termen in de praktijk zelf ontleden en vertalen. Met deze cursus Medische Terminologie begrijpt de cursist wat medisch specialisten en verpleegkundigen bedoelen.

Instelling
Kiwa Training
Adres
Wilmersdorf 50, 7327 AC Apeldoorn
Website
Medische Terminologie
Contact
Algemene informatie
Doel
Medische termen in de praktijk ontleden en vertalen.
Doelgroepen
Deze cursus Medische Terminologie is bestemd voor medewerkers van de afdeling medische administratie/ registratie en andere medewerkers in ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische instellingen, zorgverzekeraars etc. voor wie kennis op het gebied van de medische terminologie onontbeerlijk is.
Aantal uren
De cursus Medische Terminologie omvat 9 lesmomenten van 2 uur en een examen. Daarnaast dient u rekening te houden met circa 6 uur zelfstudie per week.
Studiepunten
Kiwa Certificaat Medische Terminologie

Medische terminologie (LOI)

Beschrijving

De cursus Medische terminologie is opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel van de cursus komen de grondslagen van de medische terminologie aan bod, zoals meervoudsvormen, samenstellingen, veelvoorkomende voor- en achtervoegsels en uitgangen. Vervolgens worden de algemene begrippen over ziekten, symptomen en diagnostiek behandeld. Ook komt de behandeling met geneesmiddelen, ook wel farmacotherapie genoemd, aan de orde. In het tweede deel van de cursus komen de verschillende tracti aan de orde. Een tractus is een samenstelsel van organen dat gericht is op een specifieke functie, bijvoorbeeld het spijsverteringsstelsel, de bloedsomloop en het bewegingsapparaat. Bij elk orgaanstelsel gaan we in op de opbouw (anatomie) en het functioneren (fysiologie) van de organen. Welke afwijkingen er kunnen ontstaan (pathologie), hoe deze vastgesteld kunnen worden (diagnostiek) en hoe de verschillende aandoeningen behandeld worden (therapie).

Instelling
Leidse Opleidingsinstellingen (LOI)
Adres
Postadres:Postbus 4200, 2350 CA Leiderdorp, Nederland
Website
Medische terminologie
Contact
Contactpagina
Doel
Verbeteren van (schrijf-)vaardigheid van medische begrippen door middel van een administratieve cursus.
Doelgroepen
De cursus Medische terminologie is voor iedereen die snel en eenvoudig de medische termen en begrippen wil leren kennen en gebruiken. Deze kennis kan gebruikt worden voor alle beroepen binnen de reguliere en complementaire gezondheidszorg. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis, gezondheidscentrum, dokterspraktijk of fysiotherapiepraktijk. Het diploma Medische terminologie geeft aan dat je het medisch taalgebruik begrijpt en kunt toepassen.
Aantal uren
Thuisstudie
Studiepunten
LOI-diploma Medische terminologie

Medische Terminologie: NTI Leiden

Beschrijving

In de NTI-opleiding Medische Terminologie vergaar je de benodigde basale kennis van alle veel voorkomende medische termen in de anatomie en fysiologie. Oftewel: de bouw van lichaam en organen, en ziekteleer inclusief behandelingsmethoden.

Instelling
NTI
Adres
Schuttersveld 6-16, 2316 ZB Leiden, Nederland
Website
Medische Terminologie
Contact
Contactpagina
Doel
Voldoende vertrouwd zijn met het medisch jargon om een ondersteunende functie in de gezondheidszorg goed uit te kunnen oefenen
Doelgroepen
Kennis van de medische vaktaal is een grote steun bij verschillende beroepen in de medische sector. Daarbij denken we aan een doktersassistent(e), secretaresse van een specialist of een andere medicus, een administratief medewerker in een ziekenhuis of verpleeghuis. Maar ook aan secretariële of vergelijkbare beroepen bij een verzekeringsmaatschappij, ziekenfonds of bedrijfsvereniging.
Aantal uren
Afhankelijk van het gekozen studietempo, 3, 4, resp. 8 uur per week.
Studiepunten

Medische terminologie voor gevorderden

Beschrijving

De (para)medische terminologie van volgende stelsels en processen wordt behandeld: spijsverteringsstelsel, voeding en stofwisseling, urinaire stelsel, voortplantingsstelsel, ontwikkeling en erfelijkheid. Het medisch secretariaatsgebeuren wordt als uitgangspunt genomen, vandaar de nadruk op de juiste schrijfwijze en de betekenis van de medische terminologie. Hierbij wordt steeds de officiële terminologie gevolgd, aangevuld met in het werkveld courant gebruikte ‘niet-officiële’ termen alsook Nederlandse benamingen.

Instelling
Hogeschool PXL: Professionele bachelor Office management; afstudeerrichting: Medical management assistant
Adres
Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt, België
Website
33MMA3070 Medische terminologie voor gevorderden
Contact
Algemene info
Doel
De student kan de anatomie en fysiologie van de gespecialiseerde orgaanstelsels toelichten en verbanden leggen met de basis, medische dictaten foutloos verwerken en verbeteren door de medische terminologie te gebruiken, informatie verzamelen en verwerken in functie van een concrete pathologie, anatomische tekeningen benoemen, medische termen ontleden en verklaren in beide richtingen, gespecialiseerde anatomische en fysiologische stellingen beoordelen, verbeteren en aanvullen, op een professionele manier deelnemen aan een discussie over psychiatrische ziektebeelden, in team een presentatie maken en geven over een psychiatrisch ziektebeeld, is vertrouwd met de DSM-IV (en V) classificatie en kan deze toepassen op een psychiatrisch ziektebeeld, kent de etiologie, symptomatologie en behandeling van de meest voorkomende psychiatrische ziekten en de specifieke medische terminologie, kent de klassen van de psychofarmaca en kan medicatie met behulp van een geneesmiddelenrepertorium classificeren.
Doelgroepen
Studenten derde jaar Professionele bachelor Office management; afstudeerrichting Medical management assistant.
Aantal uren
42
Studiepunten
4

Terminologiebeheer

Beschrijving

Inleiding in de terminologie (wat is terminologie, vaktaal, begrippen, begrippen definiëren, begrippenstelsels, termen, termen toekennen aan begrippen), terminologische databanken. De studenten leren werken met het terminologisch softwarepakket Multiterm 2015 Desktop en webapplicatie. Ze leren daarbij zelf een databank maken, fiches toevoegen, wijzigen en verwijderen, een filter-, schermlay-out en exportdefinitie opstellen, gegevens exporteren uit en importeren in een multitermdatabank. Met MultiTerm Convert moeten ze gegevens in andere bestandsformaten converteren naar het MultiTermformaat. Verder wordt ook ingegaan op de mogelijkheden die het internet biedt voor het aanmaken, beheren en gebruiken van een terminologische gegevensbank. Andere software kan aan bod komen.

Instelling
KU Leuven Campus Brussel: bachelor in de Toegepaste Taalkunde en Taal & Letterkunde
Adres
Warmoesberg 26, 1000 Brussel
Website
Terminologiebeheer (B-KUL-HBT62D)
Contact
Algemene info
Doel
Zie beschrijving
Doelgroepen
Toelatingsvoorwaarden: de algemene toelatingsvoorwaarden en de dwingende volgtijdelijkheid zijn beschreven in de onderwijs- en examenregeling. Er wordt van de studenten een basisvaardigheid verwacht in het werken met de computer (tekstverwerking, rekenblad, internet).
Aantal uren
30
Studiepunten
3

Terminologiebeheer: opzoeken en opslaan van vaktermen

Beschrijving

Terminologie omvat termen (woorden, woordgroepen en afkortingen) die binnen een vaktaal een specifieke betekenis hebben. Het opzoeken, opslaan en beheren van vaktermen heet terminologiebeheer. Tijdens deze workshop komen al deze drie aspecten van terminologiebeheer aan de orde.

Instelling
Opleidingscentrum Permanente Educatie
Adres
Aristo Zalen, Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht
Website
Terminologiebeheer: opzoeken en opslaan van vaktermen
Contact
Algemene informatie
Doel
Efficiënt termen en vertalingen zoeken op internet; gevonden terminologie opslaan en bewerken; computerondersteunde termextractie.
Doelgroepen
vertalers
Aantal uren
dagprogramma
Studiepunten
6 PE-punten

Terminologie en vertaaltechnologie

Beschrijving

Het opleidingsonderdeel ‘Terminologie en vertaaltechnologie’ (A4TV) bestaat uit een gedeelte terminologie en een gedeelte vertaaltechnologische hulpmiddelen. In het gedeelte terminologie worden de volgende onderwerpen uit de terminologieleer verder uitgewerkt: grondbeginselen van de terminologie (begrip, begrippenstelsel, begripsomschrijving, term, term toekennen aan een begrip), neologie, vaktaal, normalisatie. Er is veel aandacht voor het praktische aspect met o.a.: gebruik terminografisch fiche GenTerm; toepassing termextractie; terminologiebeheer (o.a.inoefenen van SDL MultiTerm); terminografische producten, met een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan thesaurusopbouw. Er is ook veel aandacht voor het praktische aspect met o.a.: terminografisch fiche GenTerm; termextractie; terminologiebeheer (o.a. inoefenen van SDL MultiTerm); terminografische producten, met een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan thesaurusopbouw.

In het gedeelte vertaaltechnologische hulpmiddelen komen aan bod:
 • introductie (hardware, software, formaten die ter vertaling worden aangeboden);
 • online en andere bronnen voor terminologie;
 • hands-on inoefenen en kritische bespreking van elektronische middelen voor terminologiebeheer (vergelijking Multiterm met alternatieven; bestandsuitwisseling);
 • hands-on inoefenen en kritische bespreking van vertaalgeheugen (SDL Trados Studio en vergelijking met alternatieven zoals memoQ; bestandsuitwisseling);
 • demonstratie en kritische evaluatie van: aligneren, lokalisatieprogramma’s, concordanties, termextractie, kwaliteitscontrole via vertaaltools;
 • introductie op automatische vertaling en de integratie ervan binnen vertaaltools.
Instelling
Universiteit Gent: masteropleiding in het vertalen
Adres
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie, Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B, 9000 Gent, België
Website
Terminologie en vertaaltechnologie (A703601)
Contact
Contactpagina
Doel
Voortbouwend op kennis uit het voortraject, wil het opleidingsonderdeel “Terminologie en vertaaltechnologie” (A4TV) de studenten (a) laten kennismaken met de theoretische principes van terminologie en terminologiebeheer en (b) vertrouwdheid opbouwen met een aantal courante programma’s die de vertaler behulpzaam kunnen zijn. Het gaat hierbij in het bijzonder om terminologiebeheersystemen en vertaalgeheugens. Het opleidingsonderdeel dient enerzijds als praktische ondersteuning van de vertaallessen; anderzijds heeft het ook tot doel de kritische reflectie over de technische hulpmiddelen aan te wakkeren.
Doelgroepen
studenten Master of Arts in het vertalen
Aantal uren
30
Studiepunten
3


Terminology and Translation Technology

Beschrijving

De opleiding is onderdeel van het “Postgraduate Certificate Computer-Assisted Language Mediation”-programma. Het opleidingsonderdeel bestaat uit een gedeelte terminologie en een gedeelte vertaaltechnologische hulpmiddelen. In het gedeelte terminologie worden de volgende onderwerpen uit de terminologieleer verder uitgewerkt: grondbeginselen van de terminologie (begrip, begrippenstelsel,begripsomschrijving, term, term toekennen aan een begrip), neologie, vaktaal, normalisatie. In het gedeelte vertaaltechnologische hulpmiddelen komen aan bod een algemeen overzicht vertaaltechnologische hulpmiddelen en hands-on oefeningen.

Instelling
Universiteit Gent
Adres
Vakgroep Vertalen, tolken en communicatie, Groot-Brittanniëlaan 45, geb. B, 9000 Gent, België
Website
Studiegids UGent 2019-2020
Contact
Contactpagina
Doel
Het opleidingsonderdeel “Terminology and translation technology” heeft als doel om (a)de studenten een stevige basis te geven in de theorie van terminologie en terminologiebeheer; en (b) hen vertrouwd te maken met een aantal computationele vertaalhulpmiddelen, met bijzondere aandacht voor terminologiebeheer en vertaalgeheugens. Dit opleidingsonderdeel bereidt de studenten voor op het praktische gebruik van deze tools in de vertaallessen, maar heeft ook als doel om de studenten kritisch te laten reflecteren over technologische vertaalhulpmiddelen
Doelgroepen
De opleiding is gericht op geïnteresseerden die een carrière beogen in de taal-, vertaal- en communicatie-industrie en hiervoor hun technologische competenties wensen te ontwikkelen. Het programma richt zich ook tot taalprofessionals die zich wensen bij te scholen. Kandidaten die geen masterdiploma hebben, maar dit kunnen compenseren met andere behaalde kwalificaties (EVK) of met voldoende beroepservaring (EVC),kunnen eveneens voor toelating in aanmerking komen.
Aantal uren
45
Studiepunten
5

Terminology Management

Beschrijving

The first part consists of a brief introduction into the theory of terminology (language for special purposes, concepts, terms, definitions, assigning terms to concepts). In the second part the students work with the MultiTerm 2015 Desktop and web applications.They learn to create termbases, create, change and delete entries, create a filter definition, a layout definition and export/import definitions. They also learn how to export and import items into and from a multiterm termbase. They should also be able to convert terminological data from other applications into MultiTerm. Attention is paid to the possibilities of the Web for designing, managing and using terminological data banks.They may be confronted with other terminological management tools.

Instelling
KU Leuven Campus Brussel: bachelor Toegepaste Taalkunde en Taal- & Letterkunde
Adres
Warmoesberg 26, 1000 Brussel
Website
Terminology Management (B-KUL-HFT51A)
Contact
Algemene info
Doel
The students are able to: 1) master the software packet MultiTerm 2015 Desktop and web application. They can design a model of a data bank and implement it, make an input model, define a filter, change the lay-out of a screen, make an export definition, convert Excel files and import them into a termbank, set up a cross reference in a termbank, transfer items of a MultiTerm termbank to Word (through a template), 2) evaluate the software used in the classroom in order to make justified software choices in their later career. They are also critical with regard to other terminological software, 3) explain the basis concepts of terminology management
Doelgroepen
The general admission requirements and compulsory sequence courses are described in the education and examination regulations. The student can work with the internet, the basic functions of Windows, MS Word and MS Excel.
Aantal uren
26
Studiepunten
3

TermNet Terminology Summer School

Beschrijving

TSS is a one-week, practice-oriented training course for terminology management.TSS is for practitioners, professionals and scientists who are looking for a comprehensive, state-of-the-art introduction to terminology theory and practice.

Instelling
TermNet, International Network for Terminology
Adres
TermNet, Mooslackengasse 17, 1190 Vienna, Austria
Website
Terminology Summer School
Contactpersoon
Algemene info
Doel
Terminologie beheren
Doelgroepen
Practitionars, professionals and scientists
Aantal uren
40
Studiepunten
Certificaat

Vertaalwetenschap en Terminologie

Beschrijving

Terminologie is een module van het opleidingsonderdeel Vertaalwetenschap en terminologie. Tijdens de terminologiecolleges wordt er in de eerste plaats een theoretische achtergrond bij de terminologie en terminografie geschetst. Daarbij wordt er voortgeborduurd op de inhouden die tijdens het tweede studiejaar aan bod zijn gekomen. Zo wordt het onderscheid tussen woorden en termen opnieuw toegelicht, passeren de grondbeginselen van de terminologie andermaal de revue en wordt er kort ingegaan op de functie en functionaliteiten van Wordsmith en SDL MultiTerm. Alle theoretische inhouden die tijdens de colleges worden aangeboden dienen een praktisch doel. Studenten werken tijdens en na de colleges aan een terminologieopdracht. Ze tonen in een werkstuk aan dat ze in staat zijn om termen te extraheren, geëxtraheerde termen conform de beginselen van de terminologie in kaart te brengen en terminologiefiches in te vullen. Het werkstuk wordt vervolledigd met een Wordsmith- en een MultiTerm-bestand waarin relevante ICT-vaardigheden van de student worden getoetst.

Instelling
Zuyd Hogeschool: Vertaalacademie
Adres
Vertaalacademie, Brusselseweg 150-152, 6217 HB Maastricht
Website
Vertaalacademie
Contactpersoon
Algemene informatie
Doel
Het opleidingsonderdeel Vertaalwetenschap en terminologie is (onder andere) gericht op de ontwikkeling van theoretische kennis van de terminologie en terminografie en van de praktische vaardigheden die vertalers nodig hebben om terminologie te beschrijven en te beheren. Het opleidingsonderdeel sluit aan op een reeks vakspecifieke onderdelen uit het tweede studiejaar (vertalen EN-NL) en vormt een gepaste voorbereiding op het eindwerkstuk waarin studenten een domeinspecifieke vertaling rechtvaardigen in een uitgebreid commentaar en flankeren met terminologiefiches.
Doelgroepen
Studenten van de Vertaalacademie
Aantal uren
[-]
Studiepunten
4 (waarvan 2 voor de module Terminologie)